16 grudnia 2016

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Risk Guard Sp. z o.o. opracowuje indywidualne systemy zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa zarówno w zakresie ryzyk naturalnych jak również związanych z ruchem przedsiębiorstwa lub wynikających z rodzaju i wielkości posiadanego majątku. Dokonujemy analizy przedsiębiorstw, co pozwala na szczegółowe zapoznanie się ze stanem posiadanej infrastruktury, parkiem maszynowym, procesami produkcji oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem. Celem działań Risk Guard Sp. z o.o. jest poprawa stanu bezpieczeństwa w kontekście ryzyka wystąpienia zdarzeń losowych np.: pożar, wybuch, zalanie a w efekcie przestój  produkcji lub utrata produktów, czy też wystąpienie ryzyk finansowych. Pomagamy w tworzeniu indywidualnego i  spójnego systemu zarządzania bezpieczeństwem, co pozwala na minimalizację potencjalnych zagrożeń oraz systematyczną kontrolę. Powyższe działania mają również, a nawet zasadniczo korzystny wpływ na sferę aranżacji programu ubezpieczeniowego firmy, ponieważ poprzez analizę i rozwiązania techniczno-organizacyjne zwiększamy  ubezpieczeniową akceptowalność ryzyka generowanego przez określone przedsiębiorstwo . Umożliwia to pozyskanie poszerzonej oferty i wybór najlepszych z nich, a konsekwentnie optymalizację płaconej składki ubezpieczeniowej.

Świadczymy również usługi uzupełniające, tj.:

  • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganej przepisami prawa takiej jak: instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, oceny zagrożenia wybuchem, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem.

 

  • Tworzenie planu ciągłości działania, czyli zbioru instrukcji opisujących sposób postępowania i działania poszczególnych elementów struktury przedsiębiorstwa w przypadku zdarzenia kryzysowego, w celu minimalizacji potencjalnych strat.

 

  • Audyty energetyczne – analiza techniczna oraz ekonomiczna wykorzystania energii elektrycznej w zakładzie w celu określenia sposobu optymalizacji kosztów.

 

  • Wykonywanie badań instalacji przy użyciu nowoczesnych urządzeń takich jak kamery termowizyjne